EBIS en de Matrix : een idioot plan?

Geachte lezer!

De door mij geschreven, kritische artikelen aangaande onderwerpen van allerlei aard worden niet alleen door ingewijden in de binnenvaart en daaraan gerelateerde bedrijven en instanties gelezen, maar ook door outsiders, leken binnen de wereld van de tankvaart. Om deze reden zal ik trachten navolgend epistel zo duidelijk mogelijk op te stellen.

Wat vormt de directe aanleiding tot het schrijven van deze open brief? Dat is het voornemen van het EBIS General Management ( het EBIS-comité ), om in de reeds ellenlange checklist ter controle van de veiligheid / kwaliteit aan boord van binnenvaarttankers een nieuw item op te nemen; het vergaren van persoonsgegevens van alle betrokken bemanningsleden…!

Nu eerst een explicatie inzake EBIS. Wie of wat is EBIS? ‘EBIS’ staat voor European Barge Inspection Scheme en is eenzijdig door de olie- en chemische industrie ontwikkeld, om de veiligheid bij het gebruik van binnenvaarttankers op een hoger niveau te brengen. De belangrijkste doelstelling is een systeem te beheren, dat ‘objectieve’ gegevens m.b.t. de kwaliteit en de veiligheid van tankschepen ter beschikking stelt. Een Ebis-lid kan de gegevens uit de databank gebruiken, om een ‘weloverwogen’ beslissing te nemen, een schip voor een reis al dan niet in te zetten of aan een terminal wenst te ontvangen, aldus de formulering op de EBIS-site. Bewust heb ik twee woorden tussen aanhalingstekens gezet, daar er in mijn ogen van enige vorm van objectiviteit absoluut geen sprake is, laat staan van weloverwogen beslissingen.

Wat de ‘weloverwogen’ beslissingen betreft een ridicuul voorbeeld uit het recente verleden: in Arnhem wordt in de haven een woonark door een tanker aangevaren. Aansluitend wordt er door een buitenstaander, die werkelijk niets van de hoed en de rand weet, een bericht op het wereldwijde web gespuid, waarin de naam van een tankschip wordt genoemd, dat werkelijk niets met de aanvaring van doen had, maar zich toevallig in de buurt bevond. Vervolgens leest een surfende, dolende bureauklerk, werkzaam bij een EBIS-lid, de nergens op gebaseerde ‘nieuwsroddel’ en neemt deze naïeve smurf zonder enige vorm van waarheidsvinding de ‘weloverwogen’ beslissing, het in het artikel abusievelijk genoemde tankschip te blokken, welke beslissing terstond door enkele andere EBIS-leden ‘weloverwogen’ blindelings wordt gevolgd. Immers….waar rook is, zal wel vuur zijn….., zo schijnt men te denken!

De naar later bleek geheel ten onrechte gediskwalificeerde tanker lag dus dagen werkloos tegen de kant: geblokt, op de zwarte EBIS- lijst. Dit noemen sommige EBIS-leden dus ‘weloverwogen’ handelen! Hierbij moet ondergetekende nog een kanttekening plaatsen: waarom wordt een schip voor langere tijd door EBIS-leden geblokt, terwijl de veroorzaker van een incident bijvoorbeeld, een persoon, het betreffende schip reeds lang heeft verlaten en misschien zelfs inmiddels op een ander schip voor diezelfde EBIS-leden weer volop werkzaam is???? Waar is de logica??? Ik kom hier later nog op terug.

Wie vormen de leden van EBIS, de organisatie die de kwaliteit en de veiligheid van tankschepen naar een hoger plan wil tillen? Het comité wordt door afgevaardigden van alle gerenommeerde oliemaatschappijen en van minder bekende handelaren in olieproducten, uit de chemische industrie en van een enkel opslagbedrijf gevormd. Op de eigen site van EBIS stelt het comité, dat ‘het gebruik van kwaliteitsvolle tankschepen de kans op ongelukken of waterverontreiniging aanzienlijk vermindert’. Hoe geloofwaardig klinkt deze stelling juist uit de mond van EBIS?

Hoe geloofwaardig zou de Bijbel nog zijn, wanneer uit onderzoek zou blijken, dat Jezus zijn naasten voortdurend afperste en deze helemaal niet lief had? Hoeveel gelovigen zouden wij op deze planeet nog hebben, wanneer achteraf bekend zou zijn geworden, dat de Zoon een beroepscrimineel was? Wat zouden de burgers doen, wanneer onze Minister van Financiën een notoire belastingontduiker zou blijken te zijn? De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in Bangladesh verscheidene kledingfabriekjes in het geheim zou exploiteren? De Minister van Volksgezondheid haar avonden spuitend en slikkend doorbrengt en de minister-president een notoire bezoeker van dark rooms zou blijken te zijn? De politiek leider van een Christelijke partij nog nooit een kerk van binnen heeft gezien en de partijleider van een socialistische partij 3 villa’s in het buitenland bezit? Vult U het antwoord maar in, waarbij U zelfs op Uw onderbuikgevoelens mag afgaan.

Hoe geloofwaardig is een EBIS-lid, dat ernstig twijfelt aan de inzetbaarheid van mijn schip, daar het certificaatje behorende bij de zwemvestjes nog maar een maand geldig is, terwijl datzelfde lid direct dan wel indirect voor de dood van 4 mensen verantwoordelijk is, omdat op zijn terrein een ernstige ontploffing heeft plaatsgevonden? Het lid schuift voorlopig alle schuld op de onderaannemer af, zoals gewoonlijk, maar dit lid was wel de opdrachtgever van de werkzaamheden op eigen terrein. Waar was zijn bedrijfseigen toezichthouder, die de onderaannemer ( waarschijnlijk de goedkoopste inschrijving ) had moeten begeleiden? Koffie drinken? Weg bezuinigd? Ik neem aan, dat je als multinational een op het terrein onbekende onderaannemer niet met een schetsje op pad stuurt en hem opdraagt, ongeveer daar en daar in een straat met productleidingen te gaan snijden of branden?

In een artikel van SWR-Aktuell en van Radio Regenbogen heeft ondergetekende gelezen, dat een voorlopige conclusie van de oorzaak van de ontploffing door Herr Staatsanwalt het niet duidelijk merken van leidingen zou zijn geweest……! En dit lid stuurt EBIS-inspecteurs naar schepen, om aldaar vast te stellen, of de leidingen aan dek wel voldoende zijn gemarkeerd? Of de kwaliteit is gewaarborgd? Dit zelfde lid laat ondergetekende tot twee maal toe op één en dezelfde dag naar een steiger komen, om te lossen, terwijl er op de steiger helemaal geen losarm staat……! Geen gedetailleerde wachtoverdracht zeker? Hoezo toppunt van amateurisme?? Zo’n onderneming moet de kwaliteit van tankschepen naar een hoger plan tillen? Humor! Youp van het Hek zou er een avondvullende voorstelling van kunnen maken. Uitverkochte zalen en lovende recensies gegarandeerd!

Wat te denken van een EBIS-lid, dat als opdrachtgever van de boringen in de Golf van Mexico en als belangrijkste exploitant van de installatie aldaar door de Amerikaanse justitie voor één van de grootste olievervuilingen ooit is veroordeeld? Hoe zit het nu met het verminderen van het risico op waterverontreiniging , in het kader waarvan dit lid binnenvaarttankschepen op veiligheid en kwaliteit beoordeelt?

Risicovolle Brzo-bedrijven moeten alle mogelijke maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen. Met name van een bedrijf, dat zich profileert als voorloper op het gebied van veiligheid, verwacht de Raad voor Veiligheid een kritische blik. De Onderzoeksraad is verbaasd, dat interne procedures niet goed zijn opgevolgd, er onvoldoende lessen zijn getrokken uit eerdere incidenten en signalen binnen de eigen organisatie en onjuiste aannames zijn gemaakt over basale chemische reacties. Volgens de Raad heeft de onderneming de hoge verwachtingen over veiligheidsbeheersing binnen het bedrijf dan ook niet waargemaakt. Het bedrijf heeft het opwarmproces de afgelopen 35 jaar niet diepgaand onderzocht’.

Het geciteerde komt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid d.d. juli 2015 en is opgemaakt naar aanleiding van een zeer ernstig incident op één van de locaties van één van de meest vooraanstaande EBIS-leden. De conclusie van de Raad laat aan duidelijkheid niets te wensen over: men rommelde maar wat aan. Ja, dan toch maar sinds een weekje zeker? Nee hoor, …al 35 jaar…!!! En dit bedrijf is EBIS-lid. Vooraanstaand lid zelfs…! En dit vooraanstaande lid bepaalt o.a. het beleid van het EBIS-comité en stuurt dus inspecteurs op pad, om te bepalen of een binnenvaarttanker wel of niet ‘kwaliteitsvol’ is!? Of het binnenvaarttankschip de procedures wel voortdurend goed volgt……..!? Dit is zoiets als de atheïst die de goed gelovige er op attendeert, elke zondag naar kerke te gaan…..

Weer een ander lid van EBIS is door een rechtbank veroordeeld wegens ‘niet volgen van de procedures bij het wisselen van een lekkende pompgasafdichting. Bewust zijn risico’s genomen’, aldus een rapport van de Inspectie SZW. Dat een halve provincie niet is vergiftigd, was puur geluk! Nog een voorbeeldje? Uit pas in 2013 door een klokkenluider naar buiten gebrachte, tot dan toe geheime, bewust achtergehouden rapporten en logboeken aangaande de ramp met MT Braer in januari 1993 bij de Shetlands, blijkt dat de oliemaatschappij van het niet zeewaardig zijn van de tanker op de hoogte moet zijn geweest. Desalniettemin laadde men de tanker en liet men deze vertrekken. Enkele dagen later strandt het schip op de rotsen van de Shetland Islands en verliest 84.000 ton crude. Ook deze oliemaatschappij is lid van de Club…..!

Op deze wijze kan ik nog wel even doorgaan, want de lijst is lang, erg lang, maar ik neem aan, dat U als lezer nu reeds uw conclusies inzake de geloofwaardigheid van enkele leden in het EBIS-comité hebt kunnen trekken. Zou U overigens ongeveer 3000 Euro contributie per jaar willen betalen, om lid van zo’n discutabele club te worden? Misschien denkt U nu ‘het valt allemaal wel mee: overal waar gehakt wordt, vallen spaanders’. Dit is ondergetekende deels met U eens, maar het is vooral de arrogante, hautaine, macht-van-het-kapitaal-houding van verscheidene EBIS-leden, die onderhand voor velen onacceptabel is geworden. Een liter olie aan dek betekent een algemene blokkade van het schip door EBIS-leden, maar het rijkelijk beregenen van een bemanning met benzine door een foutje van de wal, nadat de laadarm reeds met permissie van de steiger operator was losgekoppeld, wordt verdoezeld. Snel vergeten dit incident, waarbij de medewerkers van dit EBIS-lid zich na het gebeuren eerder afvroegen, of de bemanningsleden wel een helmpje op hadden en de spillrand van het schip was gesloten, dan of zij lichamelijk letsel aan het ongelukje hadden overgehouden…..! Het wordt echter nog gekker: sommige EBIS-leden stellen zich ook regelmatig gaarne boven de wet! U leest het goed: boven de wet!!

Een voorbeeld dan maar, opdat U begrijpt, wat er in dezen gaande is: een rederij heeft een schip op een werf drastisch laten verbouwen. Conform de wet komt de wetgever, de Autoriteit, in de hoedanigheid van een Klassebureau, aangewezen door deze zelfde Autoriteit, de verbouwing controleren, wanneer deze is beëindigd. Alle elementen, waaraan een tankschip wettelijk moet voldoen, worden door de Autoriteit nauwgezet gecontroleerd. Indien de Autoriteit in de persoon van een geclassificeerde inspecteur in dienst van een geclassificeerd bureau heeft vastgesteld, dat het schip aan werkelijk alle, wettelijke eisen voldoet, geeft de Autoriteit de vereiste certificaten voor het tankschip af. Een EBIS-lid echter schijnt de bevindingen van de Autoriteit, de wetgever, in twijfel te trekken en eist alsnog facturen van de verbouwing van het tankschip….?! Is het schip wel daadwerkelijk verbouwd? Heeft de Autoriteit wel goed gekeken? Het EBIS-lid vertrouwt de conclusie van de Autoriteit en inherent hieraan de wettelijke toetsingsvoorschriften blijkbaar niet. Anarchisme in dopvorm? Geeft de rederij de facturen niet, pech, dan misschien ook geen werk, wordt ‘weloverwogen’ beslist. Een vorm van afpersing?

Naar aanleiding van het kapseizen van een tankschip in Duitsland enkele jaren geleden zien de Europese wetgevers zich genoodzaakt een wetsartikel te creëren, dat schepen met een bepaalde tankbreedte verplicht, een stabiliteitsprogramma aan boord te installeren. De EBIS-leden trekken deze wet door en laat deze wet van toepassing zijn op alle tankschepen, ongeacht de tankbreedte. Op de vraag mijnerzijds aan een EBIS-discipel, hoe dit mogelijk is, kreeg ik het antwoord, dat EBIS-leden de lat wat hoger leggen ( vooral en alleen voor anderen)…..! Ja…, zo kun je anarchisme en/of burgerlijke ongehoorzaamheid ook uitleggen..! Het is moeilijk discussiëren met een GGZ-rijpe-patiënt.

Inmiddels is de vragenlijst van EBIS met de vraag of het tankschip een gekeurd stabiliteitsprogramma aan boord heeft uitgebreid. Ondergetekende heeft bij enkele vragen sowieso zijn bedenkingen. Reeds meer dan15 jaar antwoordt ondergetekende bijvoorbeeld op de vraag, of het schip bij een spill betrokken is geweest, negatief. Resulteert dit in meer werk? Alles behalve. Beter betaald werk? Ook niet. Appeltaart van de EBIS? No! Ondergetekende vraagt zich ook af, wat schepen invullen die zeebootjes op de Westerschelde en stuwen in de Maas over het hoofd zien? Deze binnenvaarttankschepen varen gewoon door, voor dezelfde bevrachter en voor dezelfde klanten. Wat is het nut dan eigenlijk nog van zo’n vraag? Papiervulling? Een stok om mee te slaan, wanneer het een EBIS-lid uitkomt?

Een vraag, die nu misschien bij U opkomt, zou kunnen zijn, of er elders in de wereld een equivalent van EBIS bestaat? In de luchtvaartsector bijvoorbeeld? Wordt daar een vliegtuig wereldwijd geblokt, omdat de crew te diep in het glaasje heeft gekeken, zoals afgelopen weekend op Schiphol is gebeurd? Nee hoor, andere bemanning aan boord en ready to take off! Wordt een vliegveld gesloten, omdat de Raad voor de Veiligheid diverse afwijkingen heeft geconstateerd, waaronder het zich nog bevinden van een vogelwachter op de landingsbaan, terwijl een vliegtuig op dezelfde baan aan het landen is? Nee hoor, wederom gebeurt er niets. Gewoon doorgaan. Business as usual. See, buy, fly !

Bestaat er dan misschien een dergelijk rigoureus, absurd systeem in het railvervoer? Wordt een trein, die een rood seintje over het hoofd ziet met een paar plat gereden baanwerkers tot gevolg voor dagen, weken misschien zelfs op een zijspoor gezet? Ook niet, want waar zouden wij zijn zonder de trein? Wordt een cruise schip, waarop honderden passagiers een voedselvergiftiging oplopen door welke internationale organisatie dan ook geweerd? Wederom is het antwoord negatief. Beetje soppen in de keuken en lekko! Fun for All and All for Fun! In het wegvervoer misschien? Helaas, ook niet. Zonder vervoer staat namelijk alles stil….! Alleen in de zee- en binnentankvaart kent men het krankzinnige systeem, een miljoeneninvestering in de vorm van een schip te blokken wegens een niet-technisch voorval. This patent is EBIS only!! Cheers!

Waarschijnlijk verveelt men zich binnen het EBIS-comité, of raakt men het spoor steeds meer bijster, want om de doelstellingen van EBIS ‘nog beter’ te kunnen realiseren, nog ‘kwaliteitsvollere schepen’ te creëren, heeft men nu het wonderbaarlijke plan opgevat, met ingang van 2018 een bemanningsmatrix m.b.t. de algehele ervaring in de beoordelingslijst, waaraan kwaliteitsvolle tankschepen moeten voldoen, op te nemen. Nu volgt een voorbeeld van zo’n formulier uit de European Inland Waterways barge crew experience matrix, waarbij de schrijver de gegevens van een specifiek persoon heeft ingevuld :

Rang: kapitein
Nationaliteit: Amerikaanse
Vaartijd in dienst van exploitant: 21 jaar
Vaartijd in de rang van kapitein: 12 jaar
Vaartijd op tankschepen: 21 jaar
Vaartijd op huidige type schip: 9 jaar
Vaartijd op huidige schip: 3 jaar
Vaarpatent beperkt of niet: nee
Land van afgifte vaarpatent: United States of America
Radarpatent ja of nee: ja
Land van afgifte van het radarpatent: United States of America
VHF-certificaat ja of nee: ja
Land van afgifte van het VHF-patent: United States of America
Dienstrooster: 4 maanden op, 2 maanden af

Bovenstaande experience matrix is indrukwekkend, me dunkt. In ieder geval geen gekochte, Filipijnse papieren!! Solid American! Zo’n kapitein wil ieder EBIS-lid op een door hem gecharterd tankschip hebben. Niet dan? De gegevens behoren toe aan de heer Joseph Hazelwood. Wanneer U daarbij ook nog bedenkt, dat de heer Hazelwood een tanker, die zijn bemanning tijdens een zeer zware storm reeds wenste te verlaten, daar het schip als verloren moest worden beschouwd, toch nog wist te redden en de heer Hazelwood met zijn toenmalige tanker 2 jaar achtereenvolgens van zijn werkgever een zeer prestigieuze safety award in ontvangst mocht nemen, dan is deze man een voorbeeld van hoe het in een perfecte experience matrix er uit zou moeten zien…..! Ja toch? De heer Hazelwood was de kapitein van de Exxon Valdez………., U allen bekend als veroorzaker van één van de grootste milieurampen in de geschiedenis van de mensheid in Alaska………en de uiteindelijke verantwoordelijke! Hoe misleidend kan een experience matrixje zijn…..!?

Nog een voorbeeld, om te laten zien, hoe misleidend en nietszeggend een matrix met persoons-/ ervaringsgegevens bij de beoordeling van een schip c.q. de bemanning of een bemanningslid zou kunnen zijn:

Rang: kapitein
Nationaliteit: Italiaanse
Vaartijd in dienst van de exploitant: 10 jaar
Vaartijd in de rang van kapitein: 6 jaar
Vaartijd op huidige type schip: 6 jaar
Vaartijd op huidig schip: 2 jaar
Vaarpatent: wereldwijd
Land van afgifte vaarpatent: Italië

Betreffende kapitein is uit een familie van zeevarenden afkomstig. Zijn opleiding genoot hij aan de Hogere Zeevaartschool Nino Bixio in Piano di Sorrento. Wederom laat de matrix slechts pure kwaliteit zien. Zijn naam: Francesco Schettino. De heer Francesco Schettino was de kapitein van de Costa Concordia, U allen eveneens bekend als zijnde het cruise schip, dat kapseisde bij het eilandje Giglio in 2012 en waarbij 32 mensen het leven lieten. De heer Schettino zelf wist het zinkende schip als een van de eerste personen te verlaten…..! Ook geleerd op de Hogere Zeevaartschool?

Kunt U nu nog überhaupt begrijpen, waarom het EBIS-comité een dergelijke experience matrix voor binnenvaarttankers wil invoeren, omdat men er blijkbaar heilig in gelooft, dat een matrix met persoonsgegevens ‘de kwaliteit van de tankers nog voller’ maakt…..!?? Een nieuwe toevoeging van papiertjes en schemaatjes, die de schijnveiligheid verder hoog moeten houden? Een matrix met catastrofale gevolgen is niet aan een beroepsgroep gebonden, mocht U dit al denken. Kijkt u maar naar de volgende 2 experience matrix-voorbeelden:

Rang: captain
Nationaliteit: Nederlandse
Aantal jaren werkzaam binnen bedrijf: 27
Aantal jaren werkzaam als piloot: 27
Aantal vlieguren: 11.700
Speciaal getraind voor: Boeing 747
Ervaring met dit type vliegtuig: piloot en chef-instructeur voor nieuwe captains
Land van afgifte brevet: Nederland

Misschien is er bij U een lichtje gaan branden? Deze zeer imponerende experience matrix deed deuren bij alle airliners wereldwijd openen en zou heden ten dage nog steeds deuren openen. Conform de gegevens in de matrix was kwaliteit gegarandeerd…….De gegevens in deze matrix behoorden toe aan de heer Jacob Veldhuyzen van Zanten. Hij was de piloot van de KLM Boeing 747, die de grootste vliegramp in de geschiedenis op het vliegveld van Tenerife veroorzaakte: 583 doden.

Rang: supervisor en vice chief-engineer
Nationaliteit: Russische
Aantal jaren werkzaam binnen sector: 27 jaar
Aantal jaren werkzaam op installatie: 13 jaar
Opleiding: ingenieur nucleaire energie
Land van afgifte diploma’s: Rusland

Ook deze persoon is niet de eerste de beste en zou conform het EBIS- experience matrixje aan een ‘kwaliteitsvolle installatie’ bijdragen….De heer Dyaltov was de persoon, op wie deze matrixgegevens betrekking hadden en vooral hij was verantwoordelijk voor de grootste ramp met een kerncentrale in de geschiedenis van de mensheid: Chernobyl.

Ondergetekende heeft bewust voor enkele zeer roemruchte ongelukken gekozen, opdat U deze zult herkennen en de impact ervan zich nog zult herinneren, of deze op zijn minst kunt voorstellen, maar ik kan zonder enige moeite nog honderden voorbeelden geven. Een zeer ervaren Zwitserse luchtverkeersleider die 2 vliegtuigen op dezelfde hoogte laat vliegen met catastrofale gevolgen, of een zeer ervaren chauffeur van een touringcar die de macht over het stuur verliest en bijna een complete schoolklas de dood injaagt. Enzovoort, enzovoort…

Ondergetekende denkt zich niet op glad ijs te begeven, wanneer hij samen met U na het lezen van voorgaande experience matrixjes stelt, dat het verzamelen van persoonsgebonden gegevens van werknemers in een matrix geen enkele bijdrage aan welke kwaliteit dan ook levert en zeer zeker geen garantie is, dat er niets zou kunnen gebeuren veroorzaakt door puur menselijk falen. Het is dan ook naar mijn bescheiden mening slechts een ziekelijke illusie van de EBIS-gedelegeerden, dat dit wel zo zou zijn. Alleen al om deze reden is het opnemen van persoonsgebonden gegevens in een matrix en deze vervolgens in de beoordelingslijst van EBIS ter realisering van ‘kwaliteitsvolle tankschepen’ op te nemen, totaal irrelevant en volstrekt idioot. Is dit ridicule idee misschien ontstaan na ‘weloverwogen’ beraad? Ik hoop van niet, want dan heeft een gezellig samenzijn van de zeeverkenners in hun clubhuisje meer inhoudelijke waarde dan een overleg van EBIS-leden op een prestigieus hoofdkantoor.

Er is echter, behalve de wettelijke argumentatie, die aansluitend volgt, nog een reden, waarom de schrijver het plan van het EBIS-comité resoluut verwerpt. Het verzamelen van persoonsgebonden gegevens zou EBIS-leden de mogelijkheid kunnen geven in tijden van overcapaciteit op de tankermarkt bepaalde schepen op grond van informatie uit de experience matrix met persoonsgegevens kunnen weren. Hoewel in de matrix geen namen van personen worden genoemd, is de matrix zonder enige moeite te koppelen aan de scheepsnaam. De scheepsnaam op haar beurt is met verscheidene VOW-overeenkomsten, die voor het laden en lossen bij de EBIS-leden moeten worden ingevuld en waarin de namen van de bemanningsleden moeten worden vermeld, te linken. Zet alles in een database en het leed is geschied, de privacy van opvarenden geschonden, zonder dat namen van personen in een matrixje worden genoteerd. Zo simpel werkt dat. Zelfs een EBIS-kindje kan de was doen.

Als lezer zult U hoogst waarschijnlijk weleens van arbeidsdiscriminatie hebben gehoord. Volgens de Inspectie SZW kan deze discriminatie geschieden op grond van o.a. nationaliteit, leeftijd, arbeidsrelatie, arbeidscontract en werkervaring. Een ieder kent het voorbeeld van het meisje Leila Casablanca, dat summa cum laude afgestudeerd en met een lederen koffer vol diploma’s naar een functie solliciteert, maar hier door Truus Jansen met een plastic tasje vol toiletpapier wordt gepasseerd. Discriminatie op grond van afkomst.

Wie kan ons garanderen, dat EBIS-leden niet dezelfde tactiek gaan toepassen, wanneer het aanbod aan tankschepen groter dan de vraag is? Dat een schip door een Duits EBIS-lid niet wordt geboekt, omdat de schipper een Belgisch in plaats van een Duits patent heeft bijvoorbeeld? Het schip als niet wenselijk door een EBIS-lid wordt bestempeld, omdat de schipper nog maar een jaartje voor de bewuste bevrachter vaart? Een schip met onervaren Nederlands personeel door een schip met een zeer ervaren Slowaaks bemanning wordt gepasseerd? Een schip ‘nicht in Frage kommt’, omdat de kapitein nog maar 2 jaar als schipper vaart en zijn stuurman een Pool is? Voorbeelden genoeg. Natuurlijk zal men dit alles in alle toonaarden ontkennen, zoals ook de discriminatie op grond van afkomst door bedrijven hardnekkig wordt ontkend, maar wij zitten hier toch niet allemaal gezellig deel 66 van het ‘Sufferdje’ te lezen? Of wel soms?

Moeten alle duizenden opvarenden van binnenvaarttankschepen nu werkelijk hun persoonsgegevens gaan delen met die naïeve, dolende smurf, ergens op deze aardkloot weggestopt in een hokje in een enorm kantorencomplex, die absoluut niet weet waar België ligt en denkt dat Kopenhagen de hoofdstad van Nederland is en met zijn ‘kennis’ een ‘weloverwogen’ beslissing op basis van de gegevens uit de crew experience matrix moet nemen? Dit zou neerkomen op het laten beheren van staatsgeheimen door de redacties van de roddelpers en het managen van een VLCC door de zeeverkenners.

De rationele en ethische overwegingen, waarom het idee van het EBIS-comité in feite slechts goed is voor de papierversnipperaar, zijn naar mijn mening nu duidelijk. Nu volgt de juridische argumentatie. In 2018 treedt in de gehele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. In Nederland is deze privacywetgeving onder de naam Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bekend.

De wet schrijft voor, dat deze niet op de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden en voor de verwerking van persoonsgegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten van toepassing is. Het vergaren van persoonsgegevens door een bedrijf valt niet onder de uitzonderingen. De wet is dus zonder meer op het verzamelen van persoonsgegevens door leden van het EBIS-comité van toepassing.

Voordat ik verder ga, is het misschien wenselijk uit te leggen, wat persoonsgegevens zijn. Dit zijn namelijk alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Hierbij kunt U denken aan naam- en adresgegevens, een emailadres, een diploma, functie, loopbaan, een paspoort, een foto, enz. enz. Zelfs informatie, waaruit iemands IQ blijkt, behoort tot de categorie persoonsgegevens. Ik heb U er reeds op gewezen, dat de EBIS-leden deze informatie aan elke naam van een opvarende kunnen koppelen, daar zij via de VOW-overeenkomsten de beschikking over de namen van de opvarenden van elk individueel schip hebben. Door deze namen te koppelen aan de gegevens in de experience matrix liggen alle persoonsgegevens van de opvarenden op straat, op de EBIS-straat wel te verstaan!

Door het invullen van de bemanningsmatrix ( experience matrix) vindt er een verwerking van persoonsgegevens plaats. Deze verwerking is aan zeer strenge, wettelijke eisen onderworpen. Zo mogen deze gegevens slechts worden verzameld, wanneer er door de verzamelaar/verwerker een precieze doelomschrijving wordt gegeven en wanneer de gegevens ter zake dienend moeten zijn en niet bovenmatig zijn. Tot nu toe heb ik nog geen exacte doelstelling gerelateerd aan het vergaren van persoonsgegevens van zijde van het EBIS-comité gezien. Bovendien meen ik reeds aan de hand van genoemde matrixvoorbeelden te hebben aangetoond, dat deze persoonsgegevens geen enkele, relevante zaak dienen en dus bovenmatig zijn.

Ook het doorgeven van persoonsgegevens is aan zeer strenge eisen onderworpen, evenals de bewaartermijn van de gegevens. Hoe zit het bovendien met het inzagerecht, correctierecht en recht van verzet van de verstrekker van de gegevens? Gezien de autoritaire en hautaine houding van verscheidene EBIS-leden zal van deze rechten naar ik vrees niets terecht komen.

Behalve de algemene, wettelijke regels stelt de wet als eis, dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens tenminste één van de in de wet genoemde rechtvaardigingsgronden van toepassing moet zijn. De wet kent de navolgende gronden:

 • Toestemming
  Degene, wiens gegevens worden verwerkt, moet ondubbelzinnig toestemming verlenen. Dit betekent in de praktijk, dat alle opvarenden hun toestemming moet worden gevraagd. Ziet U dit al gebeuren? Duizenden toestemmingen? En wat, wanneer mijn lichtmatroos weigert? Betekent dit dan geen werk meer? Waanzin.
 • Uitvoering overeenkomst
  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de verstrekker van de gegevens betrokken is. Allereerst kunt U zich hier afvragen, of er sprake is van noodzakelijkheid, wanneer een matroos zijn gegevens aan het EBIS-comité geeft. Volgens mij absoluut niet. Ten tweede sluiten de opvarenden geen enkele overeenkomst met welk lid van het EBIS-comité dan ook. Mocht er reeds sprake van een overeenkomst zijn, dan wordt deze door een EBIS-lid met een bevrachter of met de eigenaar van een tankschip gesloten en niet met welk willekeurig bemanningslid dan ook. Zeer zeker niet met de lichtmatroos!!
 •  Wettelijke verplichting
  De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen. De schrijver is zeer benieuwd, welke wettelijke eis het EBIS-comité uit de hoge hoed gaat toveren, om het vergaren van persoonsgegevens te rechtvaardigen. Volgens mij is dit zelfs voor het ‘goddelijke’ comité een onmogelijke opgave!
 •  Vitaal belang
  De gegevensverwerking is noodzakelijk om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de verstrekker van de gegevens te bestrijden. Wordt de gezondheid van een opvarende bedreigd, wanneer het EBIS-comité de persoonsgegevens van het betreffende bemanningslid niet heeft? Natuurlijk niet. Onzin. Misschien is de praktijk wel geheel anders, namelijk dat de gezondheid van de opvarende door een EBIS-lid ernstig wordt bedreigd, omdat het EBIS-lid bewust nalaat te vermelden, welke zeer schadelijke stoffen zich in een lading bevinden…..Zou een EBIS-lid zijn persoonsgegevens misschien wel niet aan de opvarende moeten geven, opdat het lid later voor lichamelijk letsel aansprakelijk kan worden gesteld……..?
 • Publiekelijke taak
  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor een goede vervulling van een publiekelijke taak. Is hier sprake van een publiekelijke taak? Nee, in mijn optiek niet, hooguit van een private taak.
 •  Gerechtvaardigd belang
  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van degene die de gegevens verwerkt. Tevens moet de verwerker vooraf nagaan, of hetzelfde resultaat niet met minder gegevens kan worden bereikt. Het belang van het EBIS-comité zou de eigen doelstelling ‘kwaliteitsvolle schepen te realiseren’ kunnen zijn, echter heb ik met de voorbeeldmatrixen reeds onomstotelijk aangetoond, dat het verstrekken van persoonsgegevens in het geheel niet daartoe bijdraagt. Tot slot zou hetzelfde resultaat mijns inziens sneller kunnen worden bereikt, wanneer men niet eindeloos doorgaat met het uitknijpen van charters, tarieven en transportcondities, want kwaliteit, veiligheid en de zorg voor het milieu kosten nu eenmaal geld. Dit blijkt ook uit het ‘akkevietje’, dat een EBIS-lid met de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico had; hier werd bewust op kwaliteit en veiligheid en inherent hieraan dus ook op het milieu bezuinigd, volgens het lijvige, Amerikaanse onderzoeksrapport. Het gevolg kennen we allemaal van de beelden op televisie. 11 doden en een gigantische milieuramp. Ordinair geld verdienen ten koste van de veiligheid, de kwaliteit en het milieu! Intussen schijnen enkele EBIS-leden van het voorval helaas nog steeds niets of weinig te hebben geleerd en gaan enkele leden nog steeds voor het goedkoopste. Misschien wil de verantwoordelijke manager zijn target halen, wat goed is voor zijn CV, de CEO zijn bonus niet mislopen en moeten de aasgieren in de hoedanigheid van aandeelhouders tevreden worden gehouden?

Hopelijk hebt U de juridische uiteenzetting goed kunnen volgen. Het zal U dan waarschijnlijk inmiddels ook duidelijk zijn, dat er voor het vergaren van persoonsgegevens door afzonderlijke EBIS-leden en/of door het EBIS-comité als vertegenwoordiger van deze leden geen enkele juridische rechtvaardiging te bedenken is. Het EBIS-comité kan noch aan de algemeen wettelijke eisen, noch aan de rechtvaardigingsgronden voldoen. Of wenst dit instituut zich wederom boven de wet te verheffen? In dat geval wordt het de hoogste tijd, dat de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ingeschakeld. Het email adres van deze Autoriteit staat reeds in mijn laptopje!! Een kopie van dit artikel is klaar voor verzending!!

Moge het helder zijn geworden, wat EBIS inhoudt, wie zij vertegenwoordigt, wat de achtergrond van de leden is, hoe zij te werk gaat en wat zij wil. U kunt uw oordeel vellen. Ik heb dit reeds lang geleden gedaan. Laat ik vooralsnog duidelijk stellen, dat ik zeer zeker een groot voorstander van kwaliteit en veiligheid ben. Het is nog te vroeg, om aan de hemelpoort mijn komst, die van mijn bemanning, van enkele steiger-operators of van onschuldige burgers kenbaar te maken. Ook de zorg om het milieu deel ik met een ieder. Daar zit het probleem ook niet. De afzonderlijke bedrijven vormen voor ondergetekende ook geen probleem; ik kom overal graag en heb met alle medewerkers van de betreffende ondernemingen een zeer goede verstandhouding.

De kwestie is meer, dat de pot de ketel verwijt, dat deze zwart ziet. Daarnaast is de pot meestentijds voor geen rede vatbaar, is er nauwelijks of geen dialoog met de tankvaart dan wel met haar vertegenwoordigers en wordt alles vanuit een soort koloniale, dictatoriale houding eenzijdig opgelegd, waarbij de tankvaart, de bevrachters, sommigen van hen helaas totaal ontoerekeningsvatbaar en de belangenbehartigers als een soort economische slaven worden behandeld, waarbij het credo luidt ‘buigen of barsten’ en dat terwijl de slavernij in 1949 bij resolutie door de VN is afgeschaft….!

Zou de tankvaart besluiten een ETRIS op te stellen, een European Terminal and Refinery Inspection Scheme, dan kwam 80% van de EBIS- locaties c.q. EBIS-ondernemingen niet door de test. Geloof me. Op de vraag, wat de algemene indruk van onderhoud is, zou meer dan de helft een onvoldoende scoren, daar meer dan de helft museale locaties betreft, oude troep, waar in de afgelopen 6 decennia alles aan elkaar is geknoopt, maar waarvan het fundament zo rot is als een mispel. Op een andere vraag, of de werknemers weten, waar men mee bezig is, zou de helft slecht scoren. Dit zijn slechts 2 voorbeeldvragen. Ook vragen als heeft zich binnen het bedrijf het afgelopen een calamiteit voorgedaan?, bevinden er zich werkende manometers bij de laadarmen?, zijn alle boutgaten van de flenzen voorzien van bouten en moeren? en de dampverwerking werkt dusdanig goed, dat zich geen condens in de dampretourslang ophoopt? zullen veel EBIS-locaties in verlegenheid brengen. Slechts een paar voorbeeldjes.

Reeds in december 2009 schreef dagblad Trouw, dat ‘Olieterminals mogelijk onveilig’ waren. Dit was geen leugen, die regeerde. Ook andere studies bevestigen dit beeld. Mij zult U hierover echter nooit horen, daar ik mij ook realiseer, dat de schoorsteen moet blijven roken en we niet op elk slak zout moeten leggen, maar het éénrichtingsverkeer van het EBIS-comité gaat alle perken te buiten, naar mijn mening. Ondergetekende heeft meegemaakt, dat medewerkers van een EBIS-lid hem verzochten niet harder dan 300 cbm/uur te pompen, daar anders de leidingen weleens van ouderdom zouden kunnen barsten….. 13 jaar geleden reeds loste ondergetekende bij een EBIS-lid in een landtank. De controleurs mochten destijds de landtank niet op, daar het dak van de landtank in miserabele staat verkeerde. De landtank staat er nog steeds en is gewoon in gebruik…… zonder nieuw dak uiteraard…….! Intussen stapt een EBIS-discipel aan boord van een tanker en keurt het schip af, omdat een stickertje volgens hem niet goed is…..! Snapt U nu wat ondergetekende en velen met mij dwars zit?

In mijn lange carrière in de tankvaart heb ik nog nooit iemand ontmoet, die beweerde, dat ik het verkeerd zag en dat EBIS aan perfectie zou grenzen. Wel ben ik honderden mensen, ook medewerkers van EBIS-leden, tegen gekomen, die het met mij eens waren, maar die niets zeiden uit angst voor represailles van de EBIS-leden, op een enkele, zeldzame uitzondering na……….! Dit zegt mijns inziens genoeg over de huidige, totaal verrotte cultuur in en rond de tankvaart!

Tot slot zou ik het EBIS-comité er op willen attenderen, dat het ontwikkelen van nog meer vragen in de EBIS-checklist, het opstellen van nog meer procedures en instructies niet de ultieme oplossing is, falend menselijk handelen definitief te voorkomen, mocht men dit denken. Misschien zou men eens aan de volgende stelling meer aandacht kunnen besteden: Het is niet moeilijk, zelf iets goed te doen. Het is echter een uitdaging iemand anders zo te motiveren, dat hij het ook goed doet! Dit kan heel eenvoudig door een schip te belonen ( bijvoorbeeld met een goed contract) , door een band met een schip op te bouwen, door de bemanning van een schip het gevoel te geven, dat men het samen doet. Hiervoor heb je echt geen LOI-cursus management nodig. Gewoon gezond boerenverstand en met je werk bezig zijn!

Nooitgedacht, 15 augustus 2017
Pim de Goede

NB
Cursief gedrukte passages, woorden en zinnen zijn citaten.

Share →